ROLA ЊRODOWISKA RODZINNEGO I SZKOLNEGO W JAKOЊCI KSZTAЈCENIA MЈODZIEЇY W ЊWIETLE KONCEPCJI SYSTEMOWEJ

Elїbieta Kornacka-Skwara

Анотація


У статті підкреслюється роль сім’ї і школи у навчанні учнівської молоді. Основна увага зосереджена на періоді з 10-11 років до повноліття, коли відбуваються найстрімкіші особистісні зміни. Головні теоретичні положення, викладені у статті, розкриваються у світлі системної концепції.

В статье подчеркивается роль семьи и школы в качестве обучения учащихся. Основное внимание уделено периоду с 10-12 лет до совершеннолетия, когда происходят стремительные личностные изменения. Главные идеи, изложенные в статье, раскрываются в свете системной концепции.  

The article emphasizes the role of family and school n the quality of teaching the youth. The main attention is paid to the period between 10-11 years old and the age of discretion when the most rapid personal changes occur. The ideas given in the article are viewed from the system perspective.

 


Повний текст:

PDF

Посилання


Barbaro, B. de, (Red.), (1999). Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Krakуw: Wydawnictwo UJ.

Bee, H., (2004). Psychologia rozwoju czіowieka. Poznaс: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Bertalanffy, L. v., (1984). Ogуlna teoria systemуw. Podstawy, rozwуj, zastosowanie. Warszawa: PWN.

Braun-Gaіkowska, M., (1992). Psychologiczna analiza systemуw rodzinnych osуb zadowolonych i niezadowolonych z maіїeсstwa. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Domagaіa-Zyњk, E., (2001). Rola rodzicуw we wspomaganiu rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnoњciami w uczeniu. [w:] Kornas-Biela, D., (Red.), Rodzina: џrуdіo їycia i szkoіa miіoњci. Lublin: TN KUL.

Harwas – Napieraіa, B., Trempaіa, J., (Red.) (2007). Psychologia rozwoju czіowieka. T.2 i 3. Warszawa: PWN.

Kielar – Turska M., (2000). Rozwуj czіowieka w peіnym cyklu їycia. [w:] Strelau A., (Red.), Psychologia. Podrкcznik akademicki. Gdaсsk: Gdaсskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Kornacka-Skwara, E., (2006). Difficulties experienced by children in the light of a systemic understanding of the family. [in:] Mesjasz, J., Czapiga, A., (Eds.), Psychopatologies of Modern Society. Јуdџ: Wydawnictwo Wyїszej Szkoіy Humanistyczno- Ekonomicznej w Јodzi.

Landau, E. (2003). Twoje dziecko jest zdolne. Warszawa: PAX.

Ludewig, K., (1995). Terapia systemowa. Podstawy teoretyczne i praktyka. Gdaсsk: Gdaсskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Obuchowska, I., (1996). Drogi dorastania. Psychologia

rozwojowa okresu dorastania dla rodzicуw i wychowawcуw. Warszawa: WSiP.

Obuchowska, I., (2007). Adolescencja. [w:] Harwas – Napieraіa, B., Trempaіa, J., (Red.) Psychologia rozwoju czіowieka. T.2 Warszawa: PWN.

Porкbska, M., (1991). Osobowoњж i jej ksztaіtowanie siк w dzieciсstwie i mіodoњci. Warszawa: WSiP.

Radochoсski M., (1987) Choroba a rodzina. Rzeszуw: WSP


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.