O POTRZEBIE I MOŻLIWOŚCIACH KSZTAŁTOWANIA KULTURY PEDAGOGICZNEJ RODZICÓW

Zofia Fraczek

Анотація


Автор наводить моделі педагогічної культури, а також характеризує форми і види діяльності, спрямовані на формування педагогічної культури батьків. У публікації важлива роль надається школі як інституції, котра через здійснення ефективної співпраці з родиною підносить рівень її педагогічної культури.

Автор рассматривает модели педагогической культуры, а также характеризирует формы и виды деятельности, направленной на формирование педагогической культуры родителей. В статье важная роль отводится школе как институции,которая повышает уровень педагогической культуры родителей путем осуществления эффективного сотрудничества с семьей.

The author describes patterns of pedagogical culture, characterizes activity forms and methods targeting at forming parents’ pedagogical culture. An important role is given to the school as an institution able to raise parents’ pedagogical culture by means of close cooperation with the family.

 

 


Повний текст:

PDF

Посилання


Cudak H., Rola ośrodków nie szkolnych w kształtowaniu kultury pedagogicznej rodziców, Kielce 1997.

Dzikomska – Kucharz A., Pedagogizacja rodziców – zadanie szkoły. Edukacja i Dialog 2001, nr 3.

Homplewicz J., Pedagogika rodziny, Rzeszów 2000.

Jundziłł I., Kultura pedagogiczna społeczeństwa, Nowa Szkoła 1997, nr 2.

Kawula S., Kultura pedagogiczna rodziców jako czynnik stymulacji rozwoju i wychowania młodego pokolenia, (w:) Pedagogika rodziny, red. S. Kawula, J. Brągiel, A. Janke , Toruń 2005.

Kawula S., Pedagogizacja rodziców, (w:) Encyklopedia Pedagogiczna, red. W. Pomykało, Warszawa 1996.

Kłoskowska A., Kultura masowa. Krytyka i obrona, Warszawa 1964.

Lulek B., Formy partnerstwa – współpracy – współdziałania rodziców z nauczycielami, (w:) Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego 46/2007, Pedagogika i Psychologia 4, red. K. Szmyd.

Lulek B., Relacje rodzina – dziecko we współczesnym świecie, Kwartalnik Edukacyjny 2003, nr1, s. 15-20.

Lulek B., Współpraca szkoły, rodziny i środowiska, Rzeszów 2008.

Łobocki M., W trosce o wychowanie w szkole, Kraków 2007.

Łobocki M., Wybrane problemy wychowania. Nadal aktualne, Lublin 2004.

Maciaszkowa J., Kultura pedagogiczna rodziców, (w:) Pedagogika opiekuńcza. Materiały z krajowej konferencji Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, Warszawa 1977.

Maciaszkowa J., Podnoszenie kultury pedagogicznej rodziny, Warszawa 1978.

Paluch M., Wyczawski B., Zaniedbywanie dziecka w środowisku rodzinnym. Aspekty pedagogiczne, (w:) M. Paluch, B. Wyczawski, Z problemów pedagogiki i myśli filozoficznej, Sanok 2008.

Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1963.

Szmyd K., Ocalić cywilizację. Szansa czy niemożność?(w:) Koncepcje pomocy człowiekowi w teorii i praktyce, red. Z. Frączek, B. Szluz, Rzeszów 2006.

Tokarska U., Kultura pedagogiczna rodziców. Wychowawca 2003, nr 11.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.