INTERDYSCYPLINARNE DZIAŁANIA SYSTEMOWE W ZAKRESIE ELIMINOWANIA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE

Zofia Fraczek

Анотація


Автор стверджує необхідність інтегрованих, міждисциплінарних підходів до проблеми насилля в родині. У статті описано діяльність інституцій, які відповідають за суспільну безпеку, здоров’я і соціальне забезпечення. Наголошується на необхідності їхньої взаємодії при формуванні стратегій надання допомоги жертвам насильства в родині, правового забезпечення і громадської думки.

Автор утверждает о необходимости применения интегрированного интердисциплинарного подхода к проблеме насилия в семье. В статье описана деятельность институций, отвечающих за социальную безопасность, здоровье и социальное обеспечение. Автор акцентирует внимание на необходимости их взаимодействия при формировании стратегий помощи жертвам семейного насилия, правового урегулирования и общественного мнения.

The author stresses the importance of integrated, interdisciplinary approach to the problem of family violence. The article provides some information on the institutions dealing with social safety, health and social help. The author stresses the importance of their cooperation in forming strategies for supporting victims to family violence, providing legal basis and forming social opinion

 

 


Повний текст:

PDF

Посилання


Por. I. Pospiszyl, Razem przeciw przemocy, Warszawa 1999, S. 16–17.

Por. W. Badura- Madej, A. Dobrzyńska-Mesterhazy, Przemoc w rodzinie. Interwencja kryzysowa i psychoterapia, Kraków 2000, S. 12–13.

Por. K. Dymek-Balcerek (red.), Patologia zachowań społecznych, Radom 2000, S. 147–148.

Por. K. Dydkiewicz, Rodzinne przyczyny zachowań agresywnych dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Edukacja 2003, nr 2, S. 50–58.

Por. W. Badura-Made, A. Dobrzyńska Mesterhazy, Przemoc w rodzinie…, poz. cyt., S. 15.

Por. K. Brown, M. Herber, Zapobieganie przemocy w rodzinie, Warszawa 1999, S. 39.

Por. M. Pietruszka, Światowy raport WHO na temat przemocy i zdrowia, Niebieska Linia 2002, nr 6, S. 23.

Por. H. E. M. Baartman, Przemoc wobec dziecka: zmiany w społecznej ocenie zjawiska, (w:) Współczesne kierunki w opiece nad dzieckiem: wybór tekstów, red. Z. Stelmaszuk, Warszawa 1999, S. 48–

Por. G. Poraj, J. Rostowska, Zagrożenia życia rodzinnego, Łódź 2003, S. 192–200.

Por. H.E.M. Baartman, Przemoc wobec dziecka, poz. cyt., S. 48–76.

Por. M. Ochmańska (red.), Uniwersyteckie kształcenie nauczycieli a psychopedagogiczne czynniki rozwoju ucznia, Lublin 1998, S. 169–181.

Por. R. Grochocińska, Przemoc wobec dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, Gdańsk 2000, S. 135.

Tryb dostępu: www.niebieskalinia.pl

Zarządzenie nr 25/98 Komendy Głównej Policji

Tryb dostępu: www.policja.pl

Tryb dostępu: www.niebieskalinia.pl

Zarządzenie nr 21/02 Komenda Główna Policji

Ustawa o policji, Art. 15.

Por. K. Napierski, Przemoc w rodzinie – doświadczenia wymiaru sprawiedliwości w relacjach policja – prokuratura – sądy, (w:) Biuro Rzecznika…, poz. cyt., S. 15.

Dz. U. Nr 180, poz. 1493.

Por. B. Dubois, K. Miley, Praca socjalna. Zawód, który dodaje sił, Warszawa 1996, S. 103.

Art. 121 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)

B. Dubois, K. Miley, Praca socjalna…, poz. cyt., S. 104.

Ustawa z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.2002 r. Nr 147 poz. 1231), art. 4.

Tryb dostępu: www.samorząd.pap.pl

Por. Przemoc w rodzinie. Co warto i trzeba wiedzieć, Phare Access Macroproject Polska 1999, S. 3.

Tryb dostępu: www.niebieskalinia.pl

Por. Zintegrowana sieć przeciwko przemocy. Wsparcie, ochrona, edukacja, Stowarzyszenie B 4, Rzeszów 2002, S. 29–31.

Tryb dostępu: http://civicpedia.ngo.pl

Por. A. Lipowska – Teutsch, Rodzina a przemoc, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 1998, S. 50–51.

Tryb dostępu: www.swiatproblemów.pl


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.