Інноваційні підходи до укладення навчальних програм для загальноосвітніх шкіл Австралії

Олена Бондарчук

Анотація


У статті висвітлено сучасні реформаторські процеси в освітній галузі Австралії. Схарактеризовані головні етапи розроблення та впровадження австралійської національної навчальної програми для загальноосвітніх середніх шкіл. Розглянуто діяльність національного «Відомства у справах шкільного курикулуму», спрямовану на модернізацію змісту австралійської шкільної освіти з урахуванням кращого світового досвіду

В статье освещены современные реформаторские процессы в образовательной сфере Австралии. Охарактеризованы основные этапы разработки и внедрения австралийской национальной учебной программы для общеобразовательных средних школ. Рассмотрена деятельность национального «Ведомства по вопросам школьного куррикулума», направленная на модернизацию содержания австралийского школьного образования с учетом лучшего мирового опыта.

The article deals with the modern reformation processes in Australian education. Australian National Curriculum development and implementation key phases are characterized. ACARA development activities in Australian schooling content modernization are considered

 

 

 


Повний текст:

PDF

Посилання


Волкова А.А. Традиции и инновации в развитии школьного образования Австралии. Дис. канд. пед. наук: 13.00.01. – М.: РГБ, 2005.

Державна національна програма «Освіта: Україна ХХІ століття». – К.: Райдуга, 1994. – 61 с.

Сбруєва А.А. Тенденції реформування середньої освіти розвинених англомовних країн в контексті глобалізації (90-ті рр. ХХ – початок ХХІ ст.): Дис. д-ра пед. наук: 13.00.01 / Інститут педагогіки АПН України. – К., 2005. – 462 с.

Geoff Emmett, Lois Kennedy. New Times Old Questions. – Brisbane, 1997. – P. 16.

Melbourne Declaration on Educational Goals for Young Australians. – Melbourne, 2008. – Режим доступу: http://www.curriculum.edu.au

National Curriculum Development Paper. National Curriculum Board. – Melbourne, 2008. – Режим доступу: http://www.acara.edu.au

National Curriculum Design. National Curriculum Board. – Melbourne, 2008. – Режим доступу: http://www.aare.edu.au


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.